Al onze transacties geschieden volgens de Algemene Voorwaarden van Kluger’s Graveer- en Signbedrijf v.o.f. welke gedeponeerd zijn bij de KvK te Leeuwarden onder nr. 30053332.

1. Definitie
1.1 Onder “verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan, KLUGER’S GRAVEER- en SIGNBEDRIJF V.O.F., gevestigd aan de Kadijk 19 te Lemmer.
(Correspondentieadres: Postbus 4, 8530 AA Lemmer)
1.2 Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met verkoper een koopovereenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten zowel telefonisch als schriftelijk. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offertes/aanbiedingen.
3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald een geldigheidsduur van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de offerte/aanbieding.

4. Prijzen
4.1 Bij vaststelling van de prijs wordt uitgegaan van de op dat moment aanwezige gegevens.
4.2 De door de verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en vaste orderkosten. De vaste orderkosten omvatten verzend-, verpakking-, instel- en administratiekosten.

5. Betaling
5.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd, alvorens met de opdracht te beginnen dan wel verder te gaan een enige zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs.
5.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is de verkoper vanaf dat moment gerechtigd rente te berekenen van1% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigd bedrag.
5.3 Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten en kosten van interne en externe adviezen, daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Koper zal naast de door de rechter op grond van het liquidatietarief vastgestelde kosten, tevens gehouden zijn tot vergoeding van de daadwerkelijk door verkoper in het kader van de gerechtelijke procedure gemaakte kosten – onder andere bestaande uit advocaatkosten – voor zover deze kosten uitgaan boven de op grond van het liquidatietarief vastgestelde gerechtelijke kosten.

5.4 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
5.5 Bij niet nakoming door de koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen verkoper en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaats vindt. Tevens worden bij niet nakoming door de koper van een opeisbare vordering alle uitstaande overige vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper geleverde zaken en/of diensten totdat de koopprijs voor al deze zaken en/of diensten geheel is voldaan.

7. Levertijd
7.1 Verkoper is verplicht zich zoveel mogelijk aan de afgesproken levertijd te houden, doch hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding verplicht verkoper niet tot een vergoeding, noch geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

8.. Aflevering
8.1 Aflevering vindt plaats “af Lemmer”, indien gewenst zal de verkoper de zaken (laten) bezorgen aan een door de koper aangegeven adres. De verzendkosten worden doorberekend in de vaste orderkosten.

9. Risico
9.1 Het risico van het bewerken ( frezen, facetteren, graveren, boren, aanbrengen van vinylbelettering, bedrukken van kleding enz.) van zaken die door koper worden aangeleverd bij verkoper, blijft te allen tijde voor rekening van de koper.
9.2 Het risico van overige zaken gaat op koper over bij aflevering.

10. Garantie/Klachten
10.1 Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen twee weken nadat goederen geleverd zijn, daarvan kennis heeft gegeven aan de verkoper. Als koper kiest voor het zelf plakken van folie dan is verkoper hiervoor niet aansprakelijk.

11. Overmacht
11.1 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper.